Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 01 Agustus 2013, 18:48:41
Hits : 2458

Tujuh puluh orang tentara Islam yang gugur dan mati syahid dalam perang Uhud adalah sebagai-berikut:

 1. Hamzah bin Abd Muthalib
 2. Abdullah bin Zubir
 3. Abdullah bin Jahsy
 4. Syamasy bin Usman
 5. Amru bin Muaz
 6. Al-Harits bin Anas
 7. Umarah bin Zayad
 8. As-Sakan bin Rafi
 9. Salamah bin Sabit
 10. Amru bin Sabit
 11. Rafi'ah bin Waqasy
 12. Hasail bin Jabir
 13. Shaifi bin Qais
 14. Habab bin Qais
 15. Abbad bin Sahal
 16. Al-Harits bin Anas
 17. Iyas bin Aus
 18. Ubaid bin At-Taihan
 19. Habib bin Yazid
 20. Yazid bin Hathib
 21. Abu Sufyan bin Al-Haris
 22. Hanzhalah bin Abu Amin
 23. Urais bin Qatadah
 24. Abu Habbah
 25. Mush'ab bin Umar
 26. Khaisamah Abu Saad
 27. Abdullah bin Salamah
 28. Suba'i bin Hathib
 29. Suwaibiq bin Al-Haris
 30. Amru bin Qais
 31. Sabit bin Amru
 32. Amir bin Makhlad
 33. Abu Hubairin bin Haris
 34. Amru bin Mutharrif
 35. Aus bin Sabit
 36. Anas bin An Nadhar
 37. Qais bin Mukhalad
 38. Kaisan bin Najjar
 39. Sulaim bin Al-Haris
 40. Nukman bin Abdi Amru
 41. Kharijah bin Zaid
 42. Saad bin Rabi
 43. Aus bin Al-Arqam
 44. Malik bin Sinan
 45. Said bin Suwaid
 46. Utbah bin Rabi
 47. Sa'labah bin Harisah
 48. Saqaf bin Tarwah
 49. Abdullah bin Amru
 50. Dhamirah
 51. Naufal bin Abdullah
 52. Abbas bin Unadah
 53. Nukman bin Malik
 54. Al-Mujazzir bin Ziyad
 55. Ubadah bin Al-Hashas
 56. Rifa'ah bin Amru
 57. Adbullah bin Amru
 58. Amru bin Al-Jamruh
 59. Khallad bin Amru
 60. Abu Aiman
 61. Sulaim bin Amru
 62. Atharah (Budaj Hitam)
 63. Sahl bin Qais
 64. Zakwan bin Abu Qais
 65. Ubaid bin Al-Mualla
 66. Malik bin Tamailah
 67. Al-Haris bin Ady
 68. Malik bin Iyas
 69. Iyas bin Ady
 70. Amru bin Iyas

Mayat mereka telah dikebumikan dalam kawasan Gunung Uhud.

Post related
 • Yang Tercecer 77 : Yang Memberikan Pemondokan Bagi Rasul
 • Yang Tercecer 76 : Sepuluh bayi lahir di Abysinia
 • Yang Tercecer 75 : Enam Belas Istri Yang Hijrah ke Abysinia
 • Yang Tercecer 74 : Empat Orang Yang Menjanda di Abysinia
 • Social Media