Category : Religious > Haji
Author ; Syamsul Arham
Date : 04 Mei 2016, 10:44:14
Hits : 8107

Haji

Mikat adalah tempat bermulanya ibadah.

Mikat Waktu

Waktu haji, mulai dari awal bulan Syawal sampai sepuluh Zulhijah.

Batas Tanah Haram
Lokasi:

Tan’im

:

Terletak sekitar jalan menuju Madinah, kira-kira enam Km. dari Mekah.

Wadi Nakhlah

:

Terletak di Timur Laut ke arah Irak, sekitar 14 Km. dari Mekah.

Ji`ranah

:

Terletak di arah Timur sekitar 16 Km. dari Mekah.

Adhah

:

Terletak sekitar jalan menuju Yaman, kira-kira 12 Km. dari Mekah.

Hudaibiah

:

Terletak di arah Barat, jalan menuju Jeddah. Sekarang dinamakan dengan Syamaisi sekitar 15 Km. dari Mekah.

A`lam adalah batu-batu (Tugu) pahatan setinggi satu meter yang terletak di tepi-tepi jalan tersebut.

 

Mikat Lokasi

Mikat-mikat lokasi yang ada dalam nash (teks):

Zul Hulaifah, untuk penduduk Madinah, Juhfah, untuk penduduk Syam, Qarnulmanazil, untuk penduduk Najd, Yalamlam, untuk penduduk Yaman. Beliau bersabda, " Inilah mikat-mikat untuk mereka dan untuk orang lain yang datang melewatinya dengan maksud ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. "

Sahih Bukhari : Kitab Haji : No : 1427, 1431, 1432, dan 1714
Sahih Muslim : Kitab Haji : No : 2022, 2023, dan 2044
Sunan Nasai : Kitab Manasik Haji : No : 2606
Musnad Ahmad : Musnad Bani Hasyim : No : 2021, 2128, 2159, 2906, dan 2981
Sunan Darami : Kitab Manasik : No : 1724

Barangsiapa yang tidak sampai batas-batas tersebut, maka ia berihram dari rumahnya sendiri. Demikian pula penduduk Mekah, mereka niat ihram dari Mekah. Hal ini sudah merupakan kesepakatan para ilmuan.

 

Juhfah

Juhfah adalah mikat penduduk Mesir, Syam dan siapa saja yang datang melewatinya.

 

Zul Hulaifah

Zul Hulaifah adalah mikat penduduk Madinah, sebuah sumber air minum Bani Jasyum yang sekarang dinamakan dengan Abar (Bir) Ali. Inilah mikat yang paling jauh, sekitar 450 Km. dari Mekah. Unta menempuh jarak ini dalam waktu sembilan hari perjalanan dengan kecepatan 50 Km sehari atau empat Km. per-jam. Jarak ini dinamakan "satu marhalah".

 

Qarnul Manazil

Adalah gunung Musyrif di Arafah. Gunung ini dikatakan Qarnul Manazil, mikat penduduk Taif dan siapa saja yang datang melewatinya.

Zatu Irq

Dinamakan Zatu Irq karena di sana terdapat gunung Irq yang mengelilingi lembah bernama lembah Aqiq. Lembah ini adalah lokasi perkampungan yang terletak dua marhalah (900 Km) dari Mekah. Mikat ini tidak termasuk mikat yang disebut dalam hadis Rasulullah saw, tetapi sudah disepakati oleh para ulama.

 

Yalamlam

Yaitu nama satu gunung dari pegunungan Tuhamah yang terletak sekitar dua marhalah dari Mekah. Inilah mikat penduduk Yaman.

 

Mikat - Dalil 

1.

Firman Allah:

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

Artinya, "Serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." (Al Hajj 22:27)

2.

Firman Allah:

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

Artinya, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (atas) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Ali Imran 3:97)

3.

Hadis riwayat Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah telah menentukan tempat-tempat mikat sebagai berikut:

Sahih Bukhari : Kitab Haji : No : 1427, 1431, 1432, dan 1714
Sahih Muslim : Kitab Haji : No : 2022, 2023, dan 2044
Sunan Nasai : Kitab Manasik Haji : No : 2606
Musnad Ahmad : Musnad Bani Hasyim : No : 2021, 2128, 2159, 2906, dan 2981
Sunan Darami : Kitab Manasik : No : 1724

 

 

*

Zul Hulaifah, untuk penduduk Madinah

Sahih Bukhari : Kitab Haji : No : 1427, 1431, 1432, dan 1714
Sahih Muslim : Kitab Haji : No : 2022, 2023, dan 2044
Sunan Nasai : Kitab Manasik Haji : No : 2606
Musnad Ahmad : Musnad Bani Hasyim : No : 2021, 2128, 2159, 2906, dan 2981
Sunan Darami : Kitab Manasik : No : 1724

 

 

*

Juhfah, untuk penduduk Syam (Suriah dan sekitarnya)

Sahih Bukhari : Kitab Haji : No : 1427, 1431, 1432, dan 1714
Sahih Muslim : Kitab Haji : No : 2022, 2023, dan 2044
Sunan Nasai : Kitab Manasik Haji : No : 2606
Musnad Ahmad : Musnad Bani Hasyim : No : 2021, 2128, 2159, 2906, dan 2981
Sunan Darami : Kitab Manasik : No : 1724

 

 

*

Qarnul Manazil, untuk penduduk Najd

Sahih Bukhari : Kitab Haji : No : 1427, 1431, 1432, dan 1714
Sahih Muslim : Kitab Haji : No : 2022, 2023, dan 2044
Sunan Nasai : Kitab Manasik Haji : No : 2606
Musnad Ahmad : Musnad Bani Hasyim : No : 2021, 2128, 2159, 2906, dan 2981
Sunan Darami : Kitab Manasik : No : 1724

 

*

Yalamlam, untuk penduduk Yaman. Beliau bersabda, "Itulah mikat
untuk mereka dan untuk penduduk lain yang melewatinya, ketika mereka
hendak melaksanakan haji atau umrah."

Sahih Bukhari : Kitab Haji : No : 1427, 1431, 1432, dan 1714
Sahih Muslim : Kitab Haji : No : 2022, 2023, dan 2044
Sunan Nasai : Kitab Manasik Haji : No : 2606
Musnad Ahmad : Musnad Bani Hasyim : No : 2021, 2128, 2159, 2906, dan 2981
Sunan Darami : Kitab Manasik : No : 1724

 

4.

Firman Allah:

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.

Artinya, " (Musim) Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berbuat porno, fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." (Al Baqarah 2:197)

5.

Sabda Rasulullah saw., "Barangsiapa yang berniat ihram untuk haji dan umrah maka berniatlah dan barangsiapa yang berniat ihram untuk haji, maka berniatlah dan barangsiapa yang berniat ihram untuk umrah, maka berniatlah."

 

 

Mikat - Fiqih Haji

No

PEKERJAAN

HUKUM

HANAFI

MALIKI

SYAFI`I

HANBALI

1.

Ihram dari mikat (batas)

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

2.

Mandi untuk masuk Mekah

Sunah

Sunah

Sunah

Sunah

3.

Niat ihram

Syarat

Rukun

Rukun

Rukun

4.

Masuk Mekah di siang hari lewat celah-celah bukit

Sunah

Sunah

Sunah

Sunah

5.

Memulai dari Masjidilharam

Sunah

Sunah

Sunah

Sunah

6.

Membersihkan badan untuk ihram

Sunah

Sunah

Sunah

Sunah

7.

Mandi untuk ihram

Sunah

Sunah

Sunah

Sunah

8.

Masuk melalui Pintu Bani Syaibah

Sunah

Sunah

Sunah

Sunah

9.

Memakai wewangian untuk ihram

Sunah jika tidak berbekas dan makruh jika berbekas

Sunah jika tidak berbekas dan makruh jika berbekas

Sunah

Sunah

10.

Tawaf Qudum (Tawaf Kedatangan)

Sunah

Wajib

Sunah

Sunah

11.

Salat dua rakaat sebelum ihram

Sunah

Sunah

Sunah

Sunah

12.

Memakai dua lembar kain (atas dan bawah)

Sunah

Sunah

Sunah

Sunah

13.

Melakukan talbiah dengan ihram secara berbarengan

Syarat

Wajib

Sunah

Sunah

14.

Talbiah setelah ihram

Sunah

Sunah

Sunah

Sunah

15.

Talbiah dengan lafal yang disunnahkan

Sunah

Sunah

Sunah

Sunah

16.

Meninggikan suara ketika bertalbiah tanpa memaksa diri

Sunah

Mustahab dengan suara sedang

Sunah

Sunah

17.

Memperbanyak talbiah setelah salat fardu dan ketika pergantian amalan

Sunah

Sunah

Sunah

Sunah

18.

Talbiah dengan selain bahasa Arab bagi yang bisa berbahasa Arab

Sah

Tidak Sah

Tidak Sah

Tidak Sah

19.

Talbiah dengan selain bahasa Arab bagi yang tidak bisa berbahasa Arab

Sah

Sah

Sah

 

 

Mikat - Larangan

No

PEKERJAAN

HUKUM

HANAFI

MALIKI

SYAFI`I

HANBALI

1.

Memakai pakaian yang berjahit kurang dari satu hari atau satu malam

Harus bersedekah

Tidak apa-apa

Tidak apa-apa

Tidak apa-apa

2.

Memakai pakaian yang berjahit satu hari atau satu malam

Fidyah

Fidyah

Fidyah

Fidyah

3.

Memakai khuf karena ada uzur

Bersedekah

Tidak apa-apa

Tidak apa-apa

Tidak apa-apa

4.

Berihram untuk haji kemudian membatalkannya (karena terkepung)

Denda seekor kambing

Tidak apa-apa

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

5.

Memakai pacar Cina

Fidyah

Tidak apa-apa

Tidak apa-apa

Tidak apa-apa

6.

Melewati mikat tetapi tanpa berihram, kemudian kembali (ke mikat) lalu berihram dan bertalbiah

Tidak apa-apa

Denda seekor kambing

Tidak apa-apa

Denda seekor kambing

7.

Tidak bertalbiah di saat memakai pakaian ihram

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

Tidak apa-apa

Tidak apa-apa

8.

Memakai wewangian pada sebagian anggota badan

Bersedekah

Fidyah

Fidyah

Fidyah

9.

Memakai wewangian pada sekujur tubuhnya karena ada uzur

Fidyah

Fidyah

Fidyah

Fidyah

10.

Memakai wewangian pada sekujur tubuhnya tanpa uzur

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

11.

Memotong kuku karena ada uzur

Fidyah

Fidyah

Fidyah

Fidyah

12.

Memotong kuku tanpa uzur

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

13.

Memotong bulu badan

Fidyah

Fidyah

Fidyah

Fidyah

14.

Memotong rambut (kepala) karena uzur

Fidyah

Fidyah

Fidyah

Fidyah

15.

Memotong rambut (kepala) tanpa uzur

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

Fidyah

Denda seekor kambing

16.

Menutup wajah

Bersedekah

Tidak apa-apa

Tidak apa-apa

Tidak apa-apa

17.

Menutup kepala

Fidyah

Fidyah

Fidyah

Fidyah

18.

Membunuh binatang buruan darat

Mengganti

Mengganti

Mengganti

Mengganti

19.

Memotong tanaman liar (yang tumbuh sendiri) di tanah haram

Membayar harganya

Tidak apa-apa

Membayar harganya

Mengganti dengan harga

20.

Memotong tanaman kecil yang liar

Membayar harganya

Tidak apa-apa

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

21.

Memotong tanaman besar yang liar

Membayar harganya

Tidak apa-apa

Denda seekor unta

Denda seekor unta

22.

Memotong sebuah kuku

Satu mud makanan

Satu mud makanan

Satu mud makanan

Satu mud makanan

23.

Orang yang sedang ihram mencukur rambut orang yang tidak berihram dengan izin

Bersedekah

Tidak apa-apa

Tidak apa-apa

Tidak apa-apa

24.

Orang yang sedang ihram mencukur rambut orang sedang ihram, tanpa izin

Yang dicukur harus membayar fidyah

Yang mencukur harus membayar fidyah

Yang mencukur harus membayar fidyah

Bagi yang mencukur harus membayar fidyah

 

Mikat - Waktunya

Dari awal Syawal sampai fajar hari Nahr, tanggal 10 Zulhijah.

 
Post related
  • Muallaf : Terinspirasi Film Prancis, Hamza Tempuh 7.000 Kilometer ke Mekkah
  • Fiqih Haji 7 : Pengantar Fiqih Haji, Haji Anak Kecil
  • Fiqih Haji 6 : Pengantar Fiqih Haji, Haji Wanita
  • Fiqih Haji 5 : Pengantar Fiqih Haji, Haji Badal
  • Social Media